Obecnie usługa e-commerce jest niedostępna z powodu prac technicznych, spróbuj ponownie później.

Pamiętaj!
Następujący typ mienia nie jest możliwy do ubezpieczenia poprzez stronę internetową:

  • niezamieszkały (pow. 3 m-cy)
  • w którym prowadzona jest działalność gospodarcza
  • bez pozwolenia na zamieszkanie
  • wynajmowany

Jeżeli chcesz ubezpieczyć taki rodzaj nieruchomości – skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem.

Ubezpieczenie domów I mieszkań

House Combo

Bo miłość zaczyna się w domu

Jaki rodzaj nieruchomości chcesz ubezpieczyć?

Wprowadź datę ostatniego remontu lub rok budowy domu lub mieszkania

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Czy chcesz ubezpieczyć dodatkowe budynki?

Garaż - rodzaj Budynku gospodarczego - odrębnej Nieruchomości z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Budynek gospodarczy – odrębna Nieruchomość z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne (sauna, garaż, piwnica, szopa, pracownia).

Budowla – obiekt małej architektury oraz obiekt budowlany niezwiązany trwale z gruntem znajdujący się pod adresem wskazanym jako Miejsce ubezpieczenia: barierki, murki, bramy, ogrodzenia, wiaty, drogi dojazdowe i ciągi piesze, stacjonarne systemy zraszania, oświetlenie zewnętrzne, maszty flagowe, posągi, fontanny, obiekty architektury ogrodowej, rekreacji codziennej i utrzymania porządku, zamontowane na stałe place zabaw dla dzieci, budy dla psów, studnie jak również szklarnie posiadające stały fundament, o powierzchni do 20 m2, niepokryte folią i trwale związane z gruntem. Za Budowlę uznajemy także trawniki i roślinność ogrodową, a Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe wynosi dla nich 20% Sumy ubezpieczenia Budowli.

Garaż

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Budowla

Budynek gospodarczy

Powierzchnia użytkowa

m2
m2

Czy chcesz ubezpieczyć ruchomości?

Ruchomości – użytkowane przez Ciebie lub Bliskiego, mienie ruchome będące własnością Twoją lub Bliskiego lub będące w Waszym posiadaniu na innej podstawie prawnej, znajdujące się w Mieszkaniu, Domu, Domu letniskowym lub Budynku gospodarczym lub na jego ogrodzonym, zamkniętym terenie, o ile takie mienie, zgodnie z jego przeznaczeniem, może być użytkowane lub przechowywane stale na zewnątrz

Czy chcesz ubezpieczyć oc w życiu prywatnym?

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub Bliskich za szkody majątkowe lub osobowe wyrządzone Osobie trzeciej w okresie ubezpieczenia na terytorium Polski.