REGULAMIN SERWISU

CO OKREŚLA REGULAMIN?

W Regulaminie określamy zasady oraz warunki korzystania z Serwisu Internetowego Balcia, dzięki któremu świadczymy usługi drogą elektroniczną.

Serwis Internetowy Balcia, czyli po prostu nasz „Serwis”, to portal informacyjno – usługowy, umożliwiający korzystanie z usług, które poniżej wskażemy. Znajdziesz go pod adresem: balcia.pl .

Niniejszy dokument stanowi Regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

My, czyli Balcia Insurance SE Spółka Europejska Oddział w Polsce, Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, Oddział zagranicznego przedsiębiorcy Balcia Insurance SE, ul. K. Valdemara 63, Ryga, LV-1142, Łotwa (dalej po prostu „Balcia”). Jako Oddział jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000493693, NIP 108-001-65-34, REGON 147065333. Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw Republiki Łotewskiej pod nr 40003159840 i posiada kapitał zakładowy w wysokości 20 050 200 EUR, wpłacony w całości. Za pomocą Serwisu świadczymy dla Ciebie opisane poniżej usługi.

Użytkownikiem jesteś Ty, czyli osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, aby uzyskać informację o naszych produktach a także zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia.

Regulamin jest dostępny dla Ciebie w Serwisie pod adresem: balcia.pl/prawne . Przy świadczeniu usługi polegajacej na zawieraniu umowy ubezpieczenia, Regulamin jest wysyłany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, na wskazany przez Ciebie w formularzu adres e-mail.

Za pośrednictwem Serwisu świadczymy usługi polegające na zawieraniu umów ubezpieczenia.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez akceptację Regulaminu przy wypełnianiu formularza zawarcia umowy ubezpieczenia.

Korzystanie z funkcjonalności Serwisu jest nieodpłatne. Oczywiście z zastrzeżeniem konieczności opłacenia składki, jeśli chcesz zawrzeć z Nami umowę ubezpieczenia.

Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Serwisu pokrywasz we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Ponosisz też pełną odpowiedzialność za odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnej do korzystania z Serwisu.

Pamiętaj, że Serwis oraz wszelkie zawarte w nim materiały i informacje oraz układ prezentowych treści, a także logotypy, elementy graficzne i znaki towarowe, stanowią naszą własność i podlegają ochronie prawnej. Prosimy Cię o uszanowanie naszej własności.

JAK MOŻESZ KORZYSTAĆ Z NASZYCH USŁUG W SERWISIE?

Serwis umożliwia Ci zawarcie umowy ubezpieczenia „on line”.

Aby zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia, jesteś zobowiązany do:

 1. zapoznania się z informacjami zawartymi w Serwisie,
 2. udzielenia odpowiedzi na zadawane w formularzu pytania – dzięki temu umożliwisz nam określenie Twoich wymagań i potrzeb oraz przedstawienie zgodnej z nimi oferty ubezpieczenia,
 3. zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (dalej: OWU), IPID, obowiązkiem informacyjnym, które to dokumenty prześlemy Ci jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia, na adres e-mail, który wskażesz w formularzu,
 4. uzupełnienia niezbędnych danych w formularzu,
 5. sprawdzenia nas podsumowania i zapoznania się z ofertą
 6. opłacenia składki.

Jeżeli na podstawie przekazanych nam informacji przedstawienie oferty lub zawarcie umowy ubezpieczenia okaże się niemożliwe, zostaniesz o tym poinformowany.

Jeżeli na podstawie przekazanych nam informacji zawarcie umowy ubezpieczenia jest możliwe, a Ty opłacisz składkę, na potwierdzenie zawarcia z nami umowy ubezpieczenia prześlemy Ci polisę, na adres e-mail, który wskażesz w formularzu.

Umowę ubezpieczenia zawieramy pod warunkiem, że nie jesteś objęty sankcjami finansowymi lub podejrzany o terroryzm. Jeśli wykryjemy, że Ty, Ubezpieczający lub jego pełnomocnik albo Ubezpieczony znajdujecie się na liście sankcyjnej, odstąpimy od umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, informując Cię o tym fakcie. Jeżeli w czasie trwania umowy ubezpieczenia okaże się, że Ty, Ubezpieczający lub jego pełnomocnik albo Ubezpieczony został wpisany na listę sankcyjną, podejmiemy działania, do których obligują nas stosowne przepisy.

Szczegółowe zasady zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym okresu na jaki może zostać zawarta oraz warunki jej wykonywania, w tym prawa i obowiązki stron, opis przysługujących świadczeń i tryb dochodzenia roszczeń w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określają OWU.

JAKIE SĄ WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU?

Aby prawidłowo korzystać z Serwisu należy:

 1. używać przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji;
 2. mieć włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript;
 3. mieć włączoną w przeglądarce obsługę niezbędnych ciasteczek.

Zabezpieczamy Serwis certyfikatem SSL, tj. „secure socket layer”.

Nie ponosimy odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu lub niemożność korzystania z Serwisu, wynikające z nieprawidłowego działania Twoich urządzeń, bądź nieprzestrzegania przez Ciebie wymagań technicznych.

Jako użytkownik ponosisz wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, umożliwiających Ci dostęp do Serwisu.

Prosimy pamiętaj, że istnieją zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu, takie jak możliwość uzyskania przez osoby trzecie dostępu do danych przesyłanych przez sieć lub przechowywanych na komputerze, mogące spowodować utratę danych, ich zmianę lub brak możliwości skorzystania z naszych usług. Miej to na uwadze korzystając z Serwisu.

JAKA JEST NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Dokładamy wszelkich starań i prowadzimy nadzór techniczny, aby Serwis działał prawidłowo i bez zakłóceń.

W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, mamy prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Serwisu będących poza naszym wpływem.

Niezależnie od powyższego mamy prawo zaprzestać świadczenia usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec nas przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

Nie odpowiadamy za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

Jako Użytkownik jesteś zobowiązany do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do naszych systemów teleinformatycznych treści:

 1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność.

Zastrzegamy sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia, że naruszyłeś Regulamin lub przepisy prawa.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Jeśli masz zastrzeżenia do świadczonych przez nas usług, jako Użytkownik Serwisu możesz wnieść reklamację.

Reklamacje mogą być składane w formie: (i) pisemnej – listem na nasz adres: Aleje Jerozolimskie 136,02-305 Warszawa, (ii) ustnej – osobiście do protokołu podczas wizyty w naszej siedzibie, lub telefonicznie, dzwoniąc na numerem +48 222 742 222, (iii) elektronicznej – wysyłając wiadomość e-mail na adres: reklamacje@balcia.pl, lub wypełniając formularz elektroniczny znajdujący się pod adresem: balcia.pl/pl/zglos-reklamacje/.

Twoją Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, poinformujemy Cię o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji, wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które musimy ustalić by rozpatrzyć sprawę. O powyższym poinformujemy Cię na piśmie – listem poleconym lub w wiadomości e-mail, wysłanej na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie, chyba że złożysz wniosek o dostarczenie jej pocztą elektroniczną.

Jeśli jesteś konsumentem i nie zgodzisz się z naszą odpowiedzią, możesz wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl). Możesz także zwrócić się o pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów.

W sporach z umów zawartych przez Internet masz prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów za pomocą europejskiej platformy dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ […] , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i usług po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w Serwisie pod adresem: balcia.pl/pl/prawne

Regulamin obowiązuje od dnia 4.11.2022 r.